Yangon river ferry ship from Yangon to Dala township.